ජීවිතය යාන්ත්‍රික කර දැමීම ඔවුන්ගේ ලාභයයි. ජීවිතයේ භාවමය වටිනාකම් රැක ගැනීම ඔබගේ ආත්මයයි. “THARU MINISA” – Pubudu Siriwansa