ප්‍රාතමික මිනිස් සත්වයාගේ හැගීම් පද්ධතිය මත ඉදිවූ සුවිසල් අවකාශය සංස්කෘතිය වන විට ඒ මත ඉදිවූ එහි තාර්කික සංස්කරනය විද්‍යාත්මක දේශපාලනය වේ. අප ක්‍රමයෙන් පිවිසෙමින් සිටින්නේ මෙහි තාක්ෂණික සංස්කරනය නොහොත් යාන්ත්‍රික අවකාශය වෙතටය. ‘Tharu Minisa” – Pubudu Siriwansa